Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η αποτίμηση του Νέου ΠΔ 79 για τη λειτουργία των δημοτικών και νηπιαγωγείων«Η αποτίμηση του Νέου ΠΔ 79  για τη λειτουργία των δημοτικών και νηπιαγωγείων»


Το υπουργείο παιδείας προχώρησε στη θεσμοθέτηση ενός νέου ΠΔ (79), για τη λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την 1 Αυγούστου 2017. Το συγκεκριμένο ΠΔ αντικαθιστά τα ΠΔ 200 & 201 του 1998, δηλ. δύο προεδρικών διαταγμάτων, και μια σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Όπως κάθε νομοθετικό κείμενο της εκάστοτε κυβέρνησης έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό (ιδεολογικοπολιτικό), ρυθμίζοντας ή απορυθμίζοντας ζητήματα της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της λειτουργίας των σχολείων.
Σαφώς σε μια εποχή κρίσης και μνημονιακών δεσμεύσεων πρέπει να δούμε τις ρυθμίσεις συνολικά υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής δαπάνης και εάν υπάρχει επίπτωση (θετική ή αρνητική) στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
Στο συγκεκριμένο ΠΔ, υπάρχουν ρυθμίσεις που  κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση  αλλά και παραλείψεις ή θεσμοθετήσεις ρυθμίσεων που κινούνται σε θολό τοπίο δίνοντας την αίσθηση, ότι βασικός στόχος ορισμένων ρυθμίσεων είναι η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αποτιμώντας το νέο ΠΔ 79, καταγράφονται ορισμένες  θετικές ρυθμίσεις, αρκετές από αυτές αποτελούσαν αιτήματα και απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας:
1.             Τη θεσμοθέτηση της προσμέτρησης της ώρας σίτισης ως διδακτικός χρόνος για όσους συναδέλφους απασχολούνται εκείνη την ώρα.
2.             Την ουσιαστική  κατάργηση της υπουργικής απόφασης (Αρβανιτόπουλου) για τμήματα μαθητών με δυνατότητα προσαύξησης 25 +10 %.
3.             Την καθιέρωση των ενιαίων εγγραφών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία (από 1-20 Μαΐου).
4.             Την καθιέρωση 2 εβδομάδων προσαρμογής στα νήπια πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο.
5.             Την εισαγωγή προγράμματος ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγείων και δημοτικών.
6.             Για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους αποτιμάται θετικά η αποσύνδεση της βαθμολογίας από την επιλογή σημαιοφόρων καθώς όλα τα παιδιά που μετέχουν στην Ελληνική Παιδεία έχουν το δικαίωμα να κρατούν την ελληνική σημαία.
7.             Καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος σχολείου σε όλα τα πολυθέσια δημοτικά σχολεία και ενισχύονται τα ολιγοθέσια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικών ταχυτήτων σχολεία (στην ίδια περιοχή άλλα κλασσικά, άλλα ΕΑΕΠ κλπ).

Παρά τις παραπάνω θετικές ρυθμίσεις το νέο ΠΔ έγινε, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς καμία συζήτηση και ως εκ τούτου καταγράφονται παραλήψεις που αφορούν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας και ρυθμίσεις που χρειάζεται ή να τροποποιηθούν ή και να καταργηθούν:

1.             Θεσπίζεται με το ΠΔ η παγίωση των 25 μαθητών ανά τμήμα, κάτι που δημιουργεί την εντύπωση πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να οδηγηθούμε, έστω και  σταδιακά, στους 20 μαθητές ανά τμήμα για τα δημοτικά και στους 15 για τα νηπιαγωγεία.
2.             Στο νέο ΠΔ έχουμε διατήρηση  της μη υποχρεωτικής φοίτησης στις ηλικίες 4-5  ετών στα νηπιαγωγεία, γεγονός που μας οδηγεί μακριά από τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Παράλληλα ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις αλλαγής φυσιογνωμίας του ολοήμερου προγράμματος (όχι ενιαίο πρόγραμμα αλλά διαφοροποιημένο πρόγραμμα το πρωινό με το απογευματινό) μη επιτρέποντας την εναλλαγή βάρδιας των νηπιαγωγών υποβαθμίζοντας το έργο του ολοήμερου νηπιαγωγείου.
3.             Θεσπίζονται δύο τριμελείς επιτροπές στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αρμόδιες για τη διενέργεια των εγγραφών (μια για τα  δημοτικά και μια για τα νηπιαγωγεία),  ρόλος τους είναι να εξετάζουν τα αιτήματα εγγραφών πάνω από τον αριθμό 25 και να εισηγούνται εάν θα χωριστεί το τμήμα ή εάν θα γίνουν μετακινήσεις μαθητών στα όμορα σχολεία, ανεξάρτητα από τα όρια των σχολείων και του τόπου κατοικίας των μαθητών.  Η επιτροπή αυτή υποκαθιστά τον ρόλο των υπηρεσιακών συμβουλίων που είχαν την αρμοδιότητα μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σε αυτές και διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο μετακίνησης μαθητών για καθαρά λόγους εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού με τη δημιουργία πληθωρικών τμημάτων, τα οποία επιβαρύνουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και πηγαίνει απέναντι από την διεκδίκησή μας για μείωση μαθητών ανά τμήμα τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία.
4.             Ενισχύονται νομοθετικά οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο τύπου σχολείο όπου ουσιαστικά καταργούν το δάσκαλο του ολοήμερου τμήματος και διατηρούν ως προϋπόθεση για φοίτηση των μαθητών στο ολοήμερο την εργασία των γονέων.
5.             Θεσπίζεται πλαίσιο ηλεκτρονικού έλεγχου της φοίτησης των μαθητών στο Ολοήμερο με σκοπό την αναστολή λειτουργίας τμημάτων στα μέσα της σχολικής χρονιάς. Σκοπός θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση του ολοήμερου τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.
6.             Υπάρχουν άρθρα που έχουν διαφοροποιημένη τοποθέτηση στο ίδιο ζήτημα π.χ.  στη συγκρότηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που ενώ σε ένα σημείο αναφέρεται ως αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων για την τροποποίηση του προγράμματος μέχρι να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε άλλο σημείο δίνει την απόλυτη αρμοδιότητα συγκρότησης του ωρολογίου προγράμματος στον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής σημασίας  στη διαχείριση των ζητημάτων της εκπαίδευσης, για να ενισχύεται η δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μας μονάδων.
7.             Η ευθύνη καθορισμού των ορίων των σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, αποκλείοντας τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών μέσω των δημοτικών επιτροπών παιδείας και της σχολικής κοινότητας μέσω των εκπροσώπων τους.
8.             Το υπουργείο παιδείας αντί να προχωρήσει σε αλλαγή του ρόλου του θεσμού του σχολικού συμβούλου, προχωρά σε αύξηση των αρμοδιοτήτων του.   

 Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε κατάργηση των ρυθμίσεων που αφορούν την προσπάθεια εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν υπηρετούν ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό όραμα για το αύριο ενός σύγχρονου και δημοκρατικού δημόσιου σχολείου αλλά τις μνημονιακές υποχρεώσεις για περιστολή των κοινωνικών δαπανών.

Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΕΕΚΕ αγωνιζόμαστε και στοχεύουμε σταθερά για μια δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση που θα καλύπτει όλες τις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο που θα στελεχώνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με κατάλληλες δημοκρατικές και εργασιακές συνθήκες. Ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο με τις κατάλληλες υποδομές, σε λειτουργικά και κατάλληλα κτήρια όπου θα είναι δυνατό η παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπου θα μπορούν οι μαθητές  να ξεκουραστούν και να γευματίσουν, όπου θα μπορούν να χαρούν το παιχνίδι του διαλείμματος και όπου θα είναι εφικτό η πραγματοποίηση της επέκταση όλων των νηπιαγωγείων σε ολοήμερα. Παράλληλα παλεύουμε για ένα Σύγχρονο, Δημόσιο, Δημοκρατικό, Πολυεπιστημονικό, Διαπολιτισμικό και Ολοήμερο Σχολείο.
Το σύγχρονο Δημοτικό σχολείο είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Οφείλει, δηλαδή, να παρέχει τις βασικές γνώσεις, αρχές και αξίες για τη διαμόρφωση ενός κριτικά σκεπτόμενου και μορφωμένου ατόμου. Παράλληλα, οφείλει να αναδεικνύει την τέχνη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία της εποχής που συμβάλλουν καθοριστικά στη συγκρότηση του μορφωτικού και αξιακού συστήματος των ατόμων. Επίσης να συμβάλει καθοριστικά στην εξομάλυνση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων, που υπάρχουν και αναπαράγονται στη σημερινή του μορφή.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Πληρέστερη ενημέρωση από τη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τον υπουργό παιδείας
Πληρέστερη ενημέρωση από τη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τον υπουργό παιδείας

Τι είπε ο Υπουργός στα θέματα που θέσαμε ως ΔΟΕ:

Μόνιμοι διορισμοί:
Καμία δέσμευση σε αριθμό διορισμών και χρόνο. Δεν πρόκειται για φέτος πάντως να γίνουν μιας και δεν υπάρχει η έγκριση των θεσμών επειδή το ζήτημα των διορισμών το συνδέουν (οι θεσμοί) με την εφαρμογή της αξιολόγησης (στελεχών σε πρώτη φάση  και αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων αμέσως μετά). Στόχος του υπουργείου είναι να φτάσουν οι διορισμοί, όταν γίνουν, στο ύψος του αριθμού των αναπληρωτών.

Προσλήψεις αναπληρωτών:
Έχουν εξασφαλιστεί 24.000 πιστώσεις (διάρκειας από 1 Σεπτεμβρίου έως και 21 Ιουνίου-πλήρους και μειωμένου ωραρίου) για α/βαθμια και β/βαθμια εκπαίδευση με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αριθμού να κατανέμεται στην Α/θμια και όλες οι πιστώσεις (στην α/βαθμια μόνο) θα είναι μέσω ΕΣΠΑ (με ένα μικρό περιθώριο εάν χρειαστεί και κάποιος αριθμός μέσω τακτικού εφόσον εξαντληθούν οι πιστώσεις και υπάρχει ανάγκη). Από αυτές οι 2.500 θα είναι παράλληλης στήριξης και οι 700 για Τμήματα Υποδοχής (ΖΕΠ).
Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη φάση αναπληρωτών στην α/βαθμια εκπαίδευση με κάλυψη του 70% των πιστώσεων σε όλες τις κατηγορίες (Ειδικής αρχικά και μετά γενικής σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες καθώς και Ε.Ε.Π) εκτός παράλληλης και Τμημάτων ένταξης που η κατανομή θα είναι για μεν τις παράλληλες στηρίξεις περίπου στο 50% και για δε τα ΖΕΠ στο 25 με 30% στην αφάση.
Τέλος Αυγούστου θα κληθούν όλοι οι αναπληρωτές να δηλώσουν περιοχές μέσα σε χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας.

Β φάση αποσπάσεων:
Την Παρασκευή 25 Αυγούστου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ και θα πραγματοποιήσεις τη β φάση αποσπάσεων και τις εξετάσεις ενστάσεων και ανακλήσεων απόσπασης της α φάσης.

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή:
Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν στην θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε βάθος τριετίας και ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν, ως προϋποθέσεις,  η κοινωνική “συναίνεση” και το κτιριακό πρόβλημα.

Προσχολική αγωγή:
Τέθηκε, από τη ΔΟΕ, και το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων που έχει προκύψει τελευταία με την μετατροπή του ΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας σε ΑΕΙ ως σχολή προσχολικής αγωγής (στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και ο υπουργός ανέφερε ότι τα εργασιακά δικαιώματα δεν θα αλλάξουν ούτε για τους βρεφονηπιοκόμους ούτε για τους νηπιαγωγούς και πως το ηλικιακό φάσμα απασχόλησης των βρεφονηπιοκόμων είναι το 1-4 ενώ της εκπαίδευσης των νηπίων και προνηπίων για τους νηπιαγωγούς το 4-6 στα δημόσια νηπιαγωγεία. 
Τέθηκε και το ζήτημα της εναλλαγής της βάρδιας των νηπιαγωγών αλλά στο ΠΔ79 έχει ξεκαθαρίσει και πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθόριο συζήτηση όπως και για το σταθερό δάσκλο στο ολοήμερο.
Επίσης τέθηκε και η αντίθεση της ΔΟΕ για το πρόγραμμα του ΙΕΠ για τα νηπιαγωγεία της Θράκης αλλά ο υπουργός απάντησε ότι θα προχωρήσει κανονικά όπως έχει σχεδιαστεί.

Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με μόνιμους:
Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για εξίσωση των δικαιωμάτων αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών όπως και η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας (προβλήματα που προκύπτουν από τη φυσιογνωμία των προσλήψεων μέσω ΕΣΠΑ-τεχνικά δελτία κλπ).
Θέσαμε και το ζήτημα της πρόσληψης σε δομές εκτός υπουργείου παιδείας π.χ το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, και της αντίθεσής μας να μετράει η οποιαδήποτε προϋπηρεσία εκτός δομών και προσλήψεων του υπουργείου παιδείας.

Αξιολόγηση:
Υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης σε πρώτο χρόνο και αμέσως μετά η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Υπήρξε διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αξιολόγηση του προσωπικού.

Διδακτικό Ωράριο:
Θέσαμε και το ζήτημα για την εξίσωση του διδακτικού ωραρίου των εκαπιδευτικών της πρωτοβάθμαις με αυτό της δευτεροβάθμιας χωρίς όμως να πα΄ρουμε μια ξεκάθαρη και σαφή απάντηση.

Επίσημη ενημέρωση, για το σύνολο των ζητημάτων και την εκτίμηση του ΔΣ της ΔΟΕ για τη συνάντηση ,θα βγει ως δελτίο τύπου.

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Συγκρότηση του ΔΣ της ΔΟΕ

«Ανακοίνωση σχετικά με τη συγκρότηση του ΔΣ της ΔΟΕ»


Μετά την 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ και τα εκλογικά αποτελέσματα για το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας, η εκπροσώπηση των παρατάξεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αποτυπώνει μια αντίστοιχη εικόνα με την προηγούμενη διετία, δηλαδή αδυναμία διαμόρφωσης ενός πλειοψηφικού μετώπου προγραμματικής σύγκλισης και αντίστοιχου προεδρείου. Η θέση της ΑΕΕΚΕ είναι ότι οι σοβαρές και υπεύθυνες συνδικαλιστικές δυνάμεις εκτιμούν κάθε φορά τη στάση τους πάνω στο ζήτημα της συγκρότησης του ΔΣ (τόσο στα πρωτοβάθμια όσο και στο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο όργανο) και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική - συνδικαλιστική συγκυρία και την προοπτική διαμόρφωσης συνθηκών συμβολής στην παρέμβαση και στην ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων του κλάδου.
Από την πρώτη προσπάθεια συγκρότησης τοποθετηθήκαμε ως ΑΕΕΚΕ στη λογική της συγκρότησης ενός αντιπροσωπευτικού- διαπαραταξιακού προεδρείου με όλες τις δυνάμεις σε καθαρά λειτουργική βάση. Σκοπός της συγκρότησης ενός προεδρείου, που δεν έχει προγραμματική βάση και δεν υπάρχει αυτοδύναμη παράταξη, είναι η λειτουργία του οργάνου και η υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ από τις εκάστοτε πλειοψηφίες όπως αυτές θα διαμορφώνονται σε κάθε ζήτημα. Οι παρατάξεις ΔΑΚΕ & ΔΗΣΥ κατέθεσαν πρόταση συγκρότησης ενός προεδρείου αναλογικού, διαπαραταξιακού ενώ το ΠΑΜΕ κατέθεσε πρόταση για αναλογικό, διαπαραταξιακό λειτουργικό προεδρείο με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων. Η ΕΡΑ τοποθετήθηκε στη λογική του διαπαραταξιακού αντιπροσωπευτικού προεδρείου και οι παρεμβάσεις δήλωσαν ότι δε θα συμμετέχουν στο προεδρείο και δε θα ψηφίσουν καμία δύναμη για οποιοδήποτε αξίωμα (κατέθεσαν τη λογική  ότι προτάσσουν ένα προγραμματικό αλλά παράλληλα εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει πράξη, χωρίς όμως και να το έχουν επιδιώξει). Παρόλο που κάναμε έκκληση προς τις παρεμβάσεις να επανεκτιμήσουν τη στάση τους, ιδιαίτερα στη δεύτερη προσπάθεια συγκρότησης, ξεκαθάρισαν ότι δεν αλλάζουν άποψη και να προχωρήσουμε οι υπόλοιπες δυνάμεις στη συγκρότηση χωρίς αυτούς.
Ως ΑΕΕΚΕ από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δε θα ετεροπροσδιοριστούμε για το τι θα πράξουμε μιας και είναι ξεκάθαρο πως η συγκρότηση του προεδρείου δε γίνεται σε καμία προγραμματική βάση αλλά για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Επίσης οι δυνάμεις που τοποθετήθηκαν υπέρ ενός διαπαραταξιακού προεδρείου ήταν 5 από τις 6. Στην τελική διαδικασία το ΠΑΜΕ δήλωσε πως αφού οι Παρεμβάσεις δε συμμετέχουν στο προεδρείο δε συμμετέχουν ούτε αυτοί (;;) Εμείς ξεκαθαρίσαμε, στην τελική διαδικασία, πως η συμμετοχή μας σε ένα προεδρείο ευρύτερης σύνθεσης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
α) Να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 δυνάμεις και πάνω
β) Η συγκρότηση να έχει καθαρά λειτουργικά χαρακτηριστικά
γ) Η συγκρότηση να γίνει στη λογική της αντιπροσωπευτικότητας των δυνάμεων που θα συμμετέχουν (δε διεκδικήσαμε συγκεκριμένη θέση αλλά λάβαμε τη θέση που μας άφησε η δεύτερη δύναμη)
δ) Οι αποφάσεις του ΔΣ να λαμβάνονται κάθε φορά από την εκάστοτε πλειοψηφία του ΔΣ, η οποία  μπορεί να μην εκφράζει κι όλες τις παρατάξεις που μπαίνουν στο προεδρείο.
Η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ τοποθετήθηκαν στη λογική της συγκρότησης σε ένα αναλογικό-διαπαραταξιακό προεδρείο. Η ΔΑΚΕ πρότεινε να γίνει η συγκρότηση με σειρά δύναμης και αναλογικής εκλογής δηλαδή ΔΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΑΕΕΚΕ, ΕΡΑ, ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ. Ενώ η ΔΗΣΥ με τα δικά της μαθηματικά πρότεινε να γίνει η συγκρότηση με την εξής λογική: ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΑΕΕΚΕ, ΕΡΑ, ΔΑΚΕ. Η δική μας πρόταση ήταν πως εάν θέλεις να πας σε λογική μιας διευρυμένης συγκρότησης δεν μπορείς να διεκδικείς συγκεκριμένες θέσεις αλλά οφείλεις να προτάξεις την αντιπροσωπευτικότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν όπως αυτές εκφράζονται και στις θέσεις του προεδρείου. Έτσι λοιπόν προτείναμε να γίνει η συγκρότηση ως εξής: ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΑΕΕΚΕ, ΕΡΑ, ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ. Μετά από διεξοδική συζήτηση, η πρώτη δύναμη (ΔΑΚΕ) επέλεξε να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου και να αποδεχτεί τη λογική του αντιπροσωπευτικού προεδρείου, η δεύτερη (ΔΗΣΥ) ζήτησε να πάρει τη θέση του Αντιπροέδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα (χωρίς να κάνουν βήμα πίσω από τις συγκεκριμένες θέσεις γιατί θεωρούν ότι αυτές τους αναλογούν και δεν αποδέχτηκαν τη λογική του αντιπροσωπευτικού προεδρείου σε αντίθεση με τη ΔΑΚΕ), εμείς επιλέξαμε τη θέση του Γενικού Γραμματέα και η ΕΡΑ επέλεξε τη θέση του Ειδικού Γραμματέα. Τέλος η ΔΑΚΕ επανήλθε και επέλεξε τον Ταμία και τις άλλες 3 υπευθυνότητες α) Τύπου και δημοσίων σχέσεων, β) υλικού & βιβλιοθήκης και γ) εκδόσεων.
Ως ΑΕΕΚΕ επιλέξαμε σε αυτή τη διετία με αίσθημα ευθύνης να αναλάβουμε ρόλο στο προεδρείο αφενός γιατί η συγκρότηση αποτελεί ζήτημα ανάληψης ευθύνης των παρατάξεων του Κλάδου και αφετέρου γιατί η συγκρότηση του ΔΣ δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μηνών, όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Αποτιμώντας τη διαδικασία της συγκρότησης είναι ξεκάθαρο ότι δυνάμεις όπως οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και το ΠΑΜΕ αποφάσισαν να παραμείνουν σε μια λογική «όχι σε όλα» χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους ανέθεσαν οι συνάδελφοι με την ψήφο τους (απορούμε εάν ήταν πρώτη δύναμη στον κλάδο με τον ίδιο αριθμό μελών στο ΔΣ τι ακριβώς θα έκαναν;;; Στα πρωτοβάθμια σωματεία γιατί λειτουργούν διαφορετικά;;;). Παράλληλα βέβαια και η λογική της "μοιρασιάς" των θέσεων μας έβρισκε και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και φυσικά δεν το κάναμε πράξη ούτε στο ΔΣ της ΔΟΕ παρόλο που κάποιοι έθεταν ζήτημα αναλογικότητας, θέλοντας να περιορίσουν τις 2 νέες δυνάμεις που έμπαιναν στη διαδικασία της συγκρότησης, μιας και είχαν μάθει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά επικράτησε (από ορισμένες δυνάμεις μόνο) η σύνθεση, η σύνεση και οδηγηθήκαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε συγκρότηση του νέου ΔΣ μέσα σε 10 μέρες από τις εκλογές του Συνεδρίου.
Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο εκπρόσωπός μας θα υπηρετήσει τις αρχές και αξίες μας, με ήθος και αίσθηση της θεσμικής ευθύνης που απορρέει από το ρόλο του θα ανταπεξέλθει στα νέα του καθήκοντα. Ευχόμαστε καλή θητεία σε όλα τα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ και ευελπιστούμε σε μια δημιουργική διετία με παρεμβάσεις και αγωνιστικότητα για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νηπιαγωγείου-δημοτικού σχολείου & για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Όλες οι υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις οφείλουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, για να παραμεριστούν οι μικροπαραταξιακές & παλαιοκομματικές αγκυλώσεις που αποτελούν και παθογένεια του συνδικαλιστικού κινήματος διαχρονικά. Εμείς κάνουμε ένα μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη λογική, που εκφράζει τα ανεξάρτητα και ανένταχτα σχήματα πανελλαδικά, να κάνουμε το μεγάλο άλμα αυτή τη διετία ως κλάδος.
Καλή δύναμη και καλούς αγώνες!!!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ