Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων ! ! ! Απαιτούνται αλλαγές και βελτιώσεις στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας ! !



«Η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων ! ! !
Απαιτούνται αλλαγές και βελτιώσεις στην πρόταση
του Υπουργείου Παιδείας ! ! !»


Ένα από τα θεσμικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια είναι η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Άλλωστε, όπως είχαμε τονίσει στο παρελθόν, η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων είναι και πράξη που δεν επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος, αλλά εξαρτάται από την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της στήριξης των απομακρυσμένων σχολικών μονάδων και της επιβράβευσης των συναδέλφων που εργάζονται σε αυτά.
Έπειτα από το πλαίσιο προτάσεων που κατέθεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαφαίνεται πως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία θεσμοθέτησης των νέων μορίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, οφείλουμε να εξετάσουμε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και ως εκπαιδευτικό κίνημα να καταθέσουμε τις δικές μας ενστάσεις και προτάσεις αντίστοιχα όσον αφορά τον υπολογισμό των μορίων με τελικό στόχο ένα δίκαιο και αποδεκτό σύστημα μοριοδότησης το οποίο θα διατηρηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε πως η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ήταν η μόνη παράταξη που όλα τα τελευταία χρόνια είχε αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα, είχε τονίσει την ανάγκη μιας νέας μοριοδότησης των σχολικών μονάδων με νέα κριτήρια δίκαια και αντικειμενικά. Μάλιστα, η ΑΕΕΚΕ είχε καταθέσει και αναλυτικό σχέδιο ως βάση διαβούλευσης, προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα να διαμορφώσει μια συνολική και συγκροτημένη πρόταση αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων.
Μελετώντας την πρόταση μοριοδότησης των σχολικών μονάδων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας διαπιστώνουμε πως χρήζει αρκετών βελτιώσεων και αλλαγών. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι τοπικοί σύλλογοι και οι αιρετοί σε συνεργασία με τη ΔΟΕ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα λάθη, τις παραλείψεις και τις αλλαγές που απαιτούνται στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ώστε η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων να είναι ισότιμη και δίκαιη για όλες τις περιοχές και τους συναδέλφους.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα μέλη της ΑΕΕΚΕ, είτε εκπροσωπούν σε θεσμικό επίπεδο τοπικούς συλλόγους είτε είναι εκλεγμένοι αιρετοί σε υπηρεσιακά συμβούλια, θα καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας με βασικό γνώμονα την αντικειμενικότητα και τη δικαιοσύνη, ώστε χωρίς χρονοτριβές να προχωρήσει και να θεσμοθετηθεί η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Κριτική αποτίμηση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για τις υποστηρικτικές δομές και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργο



«Κριτική αποτίμηση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για τις υποστηρικτικές δομές και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου»

 
Με αφορμή την παρουσίαση, από την πλευρά του υπουργείου παιδείας, της πρότασης για τη λειτουργία των σχολείων-ομάδων σχολείων, τον προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. καταθέτουμε τα εξής:
Α) Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι σημερινές δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση (πόρων και προσωπικού) και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μετεξέλιξη του ρόλου τους.
Β) Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου γίνεται με την ενδυνάμωση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη δημιουργία θεσμικών δομών, όπου θα εμφορούνται από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, της συνεργασίας, της διαφάνειας και της συλλογικότητας.
Γ) Για να συζητήσει η εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα για οποιοδήποτε πλαίσιο προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (στα πλαίσια πάντα των πρόσφατων συλλογικών αποφάσεων του Συνεδρίου της ΔΟΕ για μια αξιολόγηση ανατροφοδότηση-βελτίωση και ενάντια στην αξιολόγηση χειραγώγηση), η κυβέρνηση οφείλει να καταργήσει όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (Π.Δ.152, Ν.3848/2010) που το εκπαιδευτικό κίνημα αγωνίστηκε και το κατέστησε ανενεργό, μέχρι σήμερα, και είναι βέβαιο ότι θα  παλέψει με κάθε μέσο για την πλήρη κατάργησή του.
Δ) Η ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας πρέπει να δομηθεί σ’ ένα προοδευτικό πλαίσιο ποιοτικών αλλαγών στο επίπεδο των αναλυτικών προγραμμάτων που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες πολιτισμικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επιπλέον, θα ενισχύει το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων και θα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων στον εκπαιδευτικό στο επίπεδο της διδακτέας ύλης και του συνολικού εκπαιδευτικού έργου και δραστηριοτήτων που οργανώνονται σε κάθε σχολική μονάδα. Αυτά απαιτούν παράλληλά τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές και σταθερό μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαριστεί σε κάθε τόνο πως η παιδαγωγική αυτονομία δε θα αποτελέσει το «παράθυρο» για την εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου περί οικονομικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Απέναντι σε ένα τέτοιο σχέδιο η εκπαιδευτική κοινότητα θα αντιδράσει δυναμικά προκειμένου να υπερασπίσει το βασικό θεμελιακό άξονα της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης. Όπως, επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του Υπουργείου ότι δεν θα υπάρχει κατηγορηματικά και με σαφήνεια καμία παρέμβαση άλλων φορέων (πχ. γονέων, περιφερειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό έργο και τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό-αποτίμηση.
Ε) Ο προτεινόμενος συγκερασμός όλων των υφιστάμενων υποστηρικτικών δομών σε 2 επίπεδα, επί της ουσίας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την προοπτική λειτουργία τους ή συρρίκνωσή τους. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει εάν θα ενισχυθούν οι δομές αυτές με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομική στήριξη ή εάν θα λειτουργήσουν ως ένα μέσο περιστολής προσωπικού και παράλληλα υποβάθμισης της παρεχόμενης υποστήριξης.
ΣΤ) Η παρουσίαση ενός θεσμικού πλαισίου, από πλευράς του υπουργείου παιδείας, τεράστιας εσωτερικής αλλαγής στο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. μετά τις παραπάνω  διαπιστώσεις, για μια ουσιαστική συζήτηση και προοπτική  προτείνει τα εξής:

·        Για να προχωρήσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη συζήτηση για μια πραγματική διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου πρέπει πρώτα να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κατάργηση όλου του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
·        Πραγματική αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου διδασκόντων με την ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Να υπάρξει πραγματική παιδαγωγική ελευθερία στα σχολεία.
·        Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας να είναι συντονιστικός και όχι ρόλος μάνατζερ ή διοικητικού στελέχους. Αποφασιστικό ρόλο στο σχολείο να έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων ακόμα και για την επιλογή του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
·        Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου να διασφαλίζεται ως μια διαδικασία αποκλειστικά εσωτερική, συλλογική και δημοκρατική από το Σύλλογο Διδασκόντων, χωρίς καμία εξωτερική ή άνωθεν παρέμβαση. Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, ως μια διαδικασία πραγματικής ανατροφοδότησης, δεν μπορεί να αποτυπώνεται σε έτοιμες φόρμες με ποσοτικούς δείκτες, ούτε να κοινοποιείται σε οποιονδήποτε εξωτερικό φορέα ή όργανα, αφήνοντας ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για σύγκριση και κατηγοριοποίηση των σχολείων μας.
·        Οι υποστηρικτικές δομές προτείνουμε να υφίσταται σε ομάδες σχολείων με πλήρη στελέχωση κι όχι σε επίπεδο διεύθυνσης, για διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου υποστηρικτικού έργου και αποφυγή της γραφειοκρατικοποίησής τους.

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. τασσόμαστε υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου για τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δομών, ωστόσο απαιτείται από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας η αποσαφήνιση αρκετών θολών σημείων, που προκύπτουν από τη συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων αλλαγών αλλά και από την προοπτική να καθοριστούν οι ουσιαστικές & καθοριστικές λεπτομέρειες υλοποίησης με υπουργικές αποφάσεις στο μέλλον. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συνηγορήσουμε σε τυχόν μονοδιάστατη προσέγγιση θεσμικών αλλαγών παλαιού και αποτυχημένου τύπου «από τα πάνω προς τα κάτω» και σε ρυθμίσεις που θα στρέφονται ενάντια στο δημόσιο σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Όχι στην ενοποίηση των ΑΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας με τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων



«Όχι στην ενοποίηση των ΑΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας με τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων»

Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 


Εδώ και δεκαετίες το Δημόσιο Νηπιαγωγείο προσπαθεί  να βγει από την  υποβαθμισμένη και δευτερεύουσα θέση που του προσδίδει το κράτος  για να πάρει τη θέση που πραγματικά του αξίζει. Ο ρόλος του πάντοτε ήταν και συνεχίζει να είναι σταθερά προσανατολισμένος στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε νηπίου. Ωστόσο, το σημαντικό έργο που επιτελεί το Νηπιαγωγείο δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από  καμία πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και φυσικά δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στις ανάγκες του.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά τόσο το Δημοτικό Σχολείο όσο και το Νηπιαγωγείο. Η φοίτηση των παιδιών (από τα 4 έτη) στο νηπιαγωγείο αποτελεί στάδιο προετοιμασίας που συμβάλλει στην ομαλή ένταξη και μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο. Συμβάλει, με τις κατάλληλες υποστηρικτικές δομές που υπάρχουν, στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση (παράλληλες στηρίξεις, τμήματα ένταξης, ειδικά νηπιαγωγεία κ.α.) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κι αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα της συνειδητής ανακάλυψης της γνώσης αφού το παιδί έχει φτάσει στο ανάλογο αναπτυξιακό στάδιο. Παράλληλα την περσινή χρονιά 8.000 προνηπιακής ηλικίας 2-3,5 ετών βρέθηκαν εκτός οποιασδήποτε δομής αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες και θα μπορούσαν αυτά τα προνήπια να βρίσκονται στις δομές των παιδικών σταθμών. Όμως η υφιστάμενη κατάσταση ωθεί πολλούς γονείς να επιστρατεύουν παππούδες, γιαγιάδες και όποιον διαθέσιμο συγγενή για να κρατήσει τα παιδιά τους, ενώ εκείνοι εργάζονται. Η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει και την κοινωνική αναγκαιότητα καθιέρωσης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, πέρα από την παιδαγωγική του διάσταση.
Υπενθυμίζουμε ότι μετά τον μεγάλο απεργιακό αγώνα του 2006 θεσμοθετήθηκε  με το νόμο 3518/2006 η υποχρεωτική ΕΤΗΣΙΑ φοίτηση των νηπίων 5-6 ετών και θεωρούμε ότι, μετά το πέρασμα μιας δεκαετίας, η ψήφιση της υποχρεωτικής φοίτησης και των νηπίων ηλικίας 4-5 ετών (ΔΙΕΤΗΣ) επιβάλλεται επιτακτικά, εφόσον η Προσχολική Αγωγή αποτελεί παγκόσμια αναγνωρισμένο θεσμό και αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας.
Τα Δημόσια Νηπιαγωγεία έχουν καθοριστικό και σημαντικό ρόλο, προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα νήπια, ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικού, πολιτισμικού ή πολιτιστικού  περιβάλλοντος, ανεξαρτήτων ιδιαιτεροτήτων και κατηγοριών, για σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα στo πλαίσιο των ευρύτερων στόχων  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για τη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής φοίτησης στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο αποκλειστικά με Νηπιαγωγούς αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, έστω και σταδιακά μέχρι να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες υποδομές σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Εδώ και δύο χρόνια πρώτη η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου περί ενοποίησης  της Προσχολικής Αγωγής και σε όλες τις ανακοινώσεις τονίζαμε την αντίθεσή μας, ενώ παράλληλα υποστηρίζαμε την αναγκαιότητα της θέσπισης της Δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο!
Οι συντεχνιακού τύπου λογικές, που επικρατούν σε ορισμένους χώρους, δείχνουν να εποφθαλμιούν το Δημόσιο Νηπιαγωγείο προτάσσοντας μια σαλαμοποιημένη λογική ενοποίησης των ηλικιών από 0-6 και άλλοι, ακόμα πιο “προοδευτικοί”, ακόμη και τις ηλικίες 0-8 (κάποιοι ψιθυρίζουν και την ένταξη των 2 τελευταίων τάξεων του δημοτικού στη δομή του γυμνασίου!!!). Μέσα σε κλίμα συκοφαντίας, ύβρεων και “διαρροών” στα ΜΜΕ ορισμένοι προσπάθησαν(-θούν) να πλήξουν και να υποβαθμίσουν το ρόλο του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και να καταστρατηγήσουν τα εργασιακά δικαιώματα των Νηπιαγωγών.
Για να πετύχουν την ενοποίηση των Παιδικών Σταθμών με τα Νηπιαγωγεία και την υπαγωγή τους στους Δήμους (με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια), ενορχηστρώνεται από ορισμένα κέντρα (ΚΕΔΕ, ΣΕΒ, πολιτικά κόμματα όπως η ΝΔ) η πίεση για συγχώνευση των ΑΤΕΙ με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής. Με επίφαση τους, δήθεν, στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2020 για ενιαία αντίληψη της προσχολικής αγωγής και φροντίδας (αποκρύπτοντας φυσικά την ταύτιση του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος και της ύπαρξης αντίστοιχων δομών προσχολικής αγωγής με χώρες της Ευρώπης με αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία η συζήτηση αυτή δεν υφίσταται) γίνεται συστηματική προσπάθεια για να υποκύψουν στα νεοφιλελεύθερα σχέδια της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου νηπιαγωγείου και ταυτόχρονα του δημόσιου σχολείου βουλευτές, πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακοί ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης αποτελεί επιτυχία των συγκεκριμένων κέντρων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των δικών τους σκοπιμοτήτων, όμως η τελική επίτευξη των στόχων τους αποτελεί πολιτική επιλογή συνολικά της κυβέρνησης όπου θα αποδείξει την πολιτική κατεύθυνση που αποφασίζει να ακολουθήσει στα θέματα παιδείας.
Ως ΑΕΕΚΕ ξεκαθαρίζουμε ότι δεν διακατεχόμαστε από συντεχνιακά σύνδρομα και επομένως η πολιτική επιλογή του Υπουργείου Παιδείας για ανωτατοποίηση των αντίστοιχων σχολών ΑΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας (με διατήρηση των υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους) σε πανεπιστημιακές σχολές δεν μας βρίσκει αντίθετους, καθώς αυτό συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενιαίας αντίληψης της εκπαίδευσης. Εκείνο όμως που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους είναι το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενοποίησης-συγχώνευσης των ΑΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα Προχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  
Οι θέσεις μας εδώ και δύο χρόνια είναι σταθερές και αμετάκλητες: «Καμία ενοποίηση των Νηπιαγωγείων με Παιδικούς σταθμούς οποιασδήποτε μορφής ή καθεστώτος λειτουργίας. Τα δημόσια Νηπιαγωγεία ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποτελούν  τη  βάση και το θεμέλιο του Δημοτικού Σχολείου. Αποδυναμώνοντας το Νηπιαγωγείο κινδυνεύει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Ως ΑΕΕΚΕ καλούμε:

·         Την ηγεσία του υπουργείου παιδείας να μην επιχειρήσει καμία ενέργεια συγχώνευσης των παραπάνω τμημάτων αλλά να υλοποιήσει άμεσα την δέσμευση για υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της ενιαίας 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης(12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση), προχωρώντας σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και δημιουργώντας τις αναγκαίες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.
·         Τους βουλευτές όλων των κομμάτων, να ασκήσουν κάθε επιρροή για να στηρίξουν το δημόσιο νηπιαγωγείο και γενικότερα τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
·         Τα παιδαγωγικά τμήματα να τοποθετηθούν με αποφάσεις τους στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να μη συναινέσουν στην αλλαγή των εργασιακών δικαιωμάτων και την προοπτική ιδιωτικοποίησης του δημόσιου νηπιαγωγείου με αντίθετες αποφάσεις. Όσα τμήματα έχουν εκδώσει αποφάσεις για συγχωνεύσεις – συνενώσεις  να   τις αναθεωρήσουν και να μη συμβάλλουν στην υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου  των Νηπιαγωγών (αποφοίτων τους) και των Νηπιαγωγείων.
·         Τους φοιτητικούς συλλόγους των παραπάνω τμημάτων να προασπίσουν με αποφάσεις τους την επιστημονικής τους υπόσταση και τα εργασιακά τους δικαιώματα.
·         Τους συναδέλφους νηπιαγωγούς για να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το δικαίωμα των παιδιών 4-6 στην απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο αλλά και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Επαγρύπνηση και συμμετοχή όλου του κλάδου στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα.
·         Τους αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουν θέσεις για όλα τα παιδιά 0-4 ετών (των οποίων οι γονείς επιθυμούν) στους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφεία και κουπόνια voucher και με μόνιμο προσωπικό.

Λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην:
Ø  Συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΑΕΙ.
Ø  Ενοποίηση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ø  Υπαγωγή των Νηπιαγωγείων στους Δήμους
Ø  Ιδιωτικοποίηση των Νηπιαγωγείων
Ø  Υποβάθμιση & κλείσιμο των Νηπιαγωγείων
Ø  Μείωση θέσεων εργασίας των Νηπιαγωγών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΩΝΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ